Program Nauczania

Glottodydaktyka

wszystkie-skarby-mamy-glottodydaktyka

Glottodydaktyka jest metodą nauki czytania i pisania opracowaną przez prof. Bronisława Rocławskiego. Metoda przywiązuje ogromną wagę do sposobu uczenia techniki płynnego czytania ze zrozumieniem, a także kształtowania nawyków czytelniczych i świadomości ortograficznej. Co ważne dla Dzieci – glottodydaktyka oferuje bardzo atrakcyjne dla nich pomoce dydaktyczne. Dzięki nim Dzieci bawiąc się, nieświadomie przyswajają nowe informacje. Należą do nich rozsypanki obrazkowe, dywaniki z literkami czy klocki LOGO, służące na początku do zabaw konstrukcyjnych, dopiero potem do nauki. Metoda ta nakazuje traktować każde dziecko indywidualnie oraz pozwala dziecku badać i poznawać otaczający je świat, cieszyć się z odkryć, jakich samo dokonuje.

Umożliwia dziecku rozwijać się poznawczo. Od samego początku pobytu dziecka w naszym przedszkolu, nauczyciele zwracają szczególną uwagę na prawidłowy rozwój narządów mowy poprzez stosowanie różnorodnych zabaw i ćwiczeń. Dzieci w zabawie same odkrywają pracę warg, języka czy wiązadeł głosowych. Bardzo ważne jest też oddychanie nosem nie ustami, co również uświadamiane jest Dzieciom dzięki prowadzonym zabawom oddechowym. Niezwykle ważne jest też dobre przygotowanie dziecka do syntezy i analizy fonemowej, czyli składania i dzielenia wyrazów na głoski, co jest podstawą opanowania płynnego pisania i czytania.

Edukacja matematyczna

wszystkie-skarby-mamy-matematyka

Dziecięca matematyka prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej to koncepcja wspomagania rozwoju umysłowego Dzieci poprzez edukację matematyczną. W edukacji matematycznej Dzieci w wieku przedszkolnym najważniejsze stają się osobiste doświadczenia. To one stanowią podwalinę, z której dziecko tworzy pojęcia i umiejętności. Dlatego w naszym przedszkolu zamiast sadzać dziecko przed sobą i tłumaczyć – pozwalamy Dzieciom działać i doświadczać. W metodzie tej nie stosuje się tradycyjnego podziału treści kształcenia ze względu na wiek Dzieci.

Opracowanych jest 14 bloków programowych, w których znajdują się treści dobrane tak, aby rozwinąć najważniejsze czynności intelektualne i ukształtować te umiejętności, które są ważne dla dalszej edukacji matematycznej Dzieci. W każdym bloku treści ułożone są zgodnie z rozwojem Dziecięcych możliwości na danym etapie rozwoju. Warunkiem mądrego wspomagania rozwoju Dzieci jest zachowanie cyklu rozwojowego i dokładne opanowanie treści łatwiejszych przed przejściem do kolejnych.

Edukacja ruchowo-zdrowotna

wszystkie-skarby-mamy-edukacja-ruchowo-zdrowotna

Nasze przedszkole dba o wychowanie zdrowych, aktywnych fizycznie Dzieci. Zapewniamy Dzieciom swobodną aktywność ruchową oraz zorganizowane zabawy. Wdrażamy nawyki i przyzwyczajenia higieniczno-zdrowotne, a także propagujemy zdrowy styl życia. Aby osiągać jak najlepsze efekty stosujemy w pracy metodę Ruchu

Rozwijającego W. Sherborne, która ma na celu posługiwanie się ruchem jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka i terapii zaburzeń tego rozwoju. Stosowanie tej metody rozwija u dziecka orientację w schemacie
ciała w przestrzeni, pozwala nawiązać kontakt wzrokowy, emocjonalny w relacjach z innymi dziećmi.

Edukacja przyrodnicza

wszystkie-skarby-mamy-edukacja-przyrodnicza

W naszym przedszkolu, w salach dla dzieci znajdują się kąciki przyrodnicze z żywym zwierzątkiem, nad którym Przedszkolaki sprawują czynną opieką. Dzięki temu nauczyciele dostarczają Dzieciom możliwość obcowania z przyrodą w sposób aktywny i bezpośredni. Poznawanie jej w taki sposób dostarcza dziecku wiele możliwości przeżywania nowych doznań i wzbogacania wiedzy.

Sprzyja także rozwojowi umysłowemu i emocjonalnemu, wpływa na rozwój uczuć estetycznych. Dziecko uczy się odczuwania i podziwiania piękna przyrody, a także uzewnętrzniania uczuć. Wszystko to wpływa na jego szybką adaptację w Przedszkolu. Program nasz przewiduje, także zagadnienia ekologiczne. Poprzez propagowanie wiedzy ekologicznej efektywnie kształtujemy postawy zgodne z etyką ekologiczną.

Edukacja moralno-społeczna

wszystkie-skarby-mamy-edukacja-moralno-etyczna

Rozwój moralno-społeczny jest bardzo ważny od najmłodszych lat. Dlatego w naszym przedszkolu kładziemy duży nacisk na kreowanie właściwego obrazu świata, kształtowanie poczucia przynależności społecznej, prawidłowych postaw, norm i wartości moralnych. Poprzez konsekwentne wyznaczanie dziecku granic i pokazywanie prawidłowych wzorców kształcimy umiejętność moralnej oceny sytuacji i postępowania oraz zapewnia dziecku bezpieczeństwo, poczucie stabilności, ułatwia wyciąganie

wniosków i umożliwia łatwiejsze odnalezienie się w różnych rolach społecznych. Uczymy, jak wyrażać pozytywne i negatywne emocje. Stosujemy także techniki relaksacyjne, które ułatwiają radzenie sobie w sytuacjach obciążających psychicznie. Dzieci uczą się w ten sposób lepszej koncentracji i relaksacji. Poprawie ulegają ich wzajemne stosunki, a u poszczególnych Dzieci zostaje wzmocniona wiara w siebie i wyostrzone spojrzenie na to, co istotne.

Bajkoterapia

wszystkie-skarby-mamy-bajkoterapia

Bajkoterapia jest sprawdzoną i od lat stosowaną metodą przezwyciężania Dziecięcych lęków, wyjaśniania mu gnębiących go problemów, a także zachęcania do zachowań dobrych i akceptowanych. Jest to forma biblioterapii, skierowana do Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Bajka terapeutyczna ma na celu dowartościowanie dziecka, które znajduje się w trudnej sytuacji oraz zaspokajanie jego potrzeb.

Dodatkowo daje wsparcie poprzez zrozumienie i akceptację, budowanie pozytywnych emocji oraz przyjaźni. Takie bajki mają za zadanie obniżenie leków. Wskazują też sposoby radzenia sobie z nimi, a sama realizacja dokonuje się w dziecku, które albo ją przyjmuje albo odrzuci. Również mają dawać poczucie, że dziecko nie jest same, że inni podobnie jak on czują, myślą i zachowują się.

Masz pytania ? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat oferty ? Napisz do nas!


Wpisz kod wyświetlony na obrazku captcha